Menu
Nieuwsoverzicht

Ontwerp beheerplan Natura 2000 Veluwe ter inzage

14 november 2016

1

UDDEL    –    Het ontwerp Beheerplan Natura 2000 Veluwe ligt ter inzage.

De Veluwe is een groot en zeer waardevol natuurgebied. De uitgestrekte zandverstuivingen, heidevelden en bossen en de vennen en beken zijn vanuit natuuroogpunt van internationaal belang. Vanuit dit belang is de Veluwe aangewezen als Natura-2000 gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van waardevolle natuurgebieden. Het doel van Natura 2000 is om de natuurkwaliteit en soortenrijkdom (biodiversiteit) in de natuur in heel Europa te behouden.
In dat kader wijzen alle Europese lidstaten Natura 2000-gebieden aan en nemen zij maatregelen om de natuurkwaliteit en soortenrijkdom in die gebieden in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen.
De Veluwe is het grootste Natura 2000-gebied op land in Nederland.
De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft de begrenzing van het Natura 2000-gebied de Veluwe op 11 juni 2014 vastgesteld. In het aanwijzingsbesluit is aangegeven voor welke natuur (habitattypen en soorten) de Veluwe belangrijk is. Voor elk habitattype en soort is een specifiek doel vastgesteld. Daarbij gaat het om doelen als instandhouding of uitbreiding van bepaalde habitattypen (bijv. eikenbos of droge heide) of verbetering van de leefomgeving van bepaalde soorten.
Voor de Veluwe zijn 35 doelen geformuleerd.
 
In het Natura 2000-beheerplan staan geen nieuwe regels of beperkingen. In het ontwerp-beheerplan wordt vooral uitgelegd welke beschermingsregels er gelden en hoe de provincie Gelderland hier mee omgaat. Het beheerplan biedt dus vooral meer duidelijkheid over de regels.
 
Het plan ligt tot 15 december 2016 ter inzage, er zijn drie informatiebijeenkomsten.
 
Informatiebijeenkomsten:

Er worden in november drie informatiebijeenkomsten gehouden over het beheerplan voor de Veluwe.

Maandag 14 november in Beekbergen, Parc Spelderholt,

Woensdag 16 november in Ede, De Reehorst 

Woensdag 23 november in Nunspeet, De Hoeve van Nunspeet.

Deze avonden beginnen om 19.00 uur met een inloop waar men individueel vragen kan stellen aan medewerkers van de provincie.

Om 19.30 uur start het plenaire deel met een toelichting. De avonden eindigen rond 21.30 uur.

De ministers van Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse zaken, Defensie, de Staatssecretaris van Economische zaken (EZ) en Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het Natura 2000 beheerplan Veluwe in ontwerp vastgesteld. De provincie Gelderland begeleidt het proces en legt het plan ter visie.

Het Ontwerp Beheerplan Natura 2000 Veluwe

 

 
Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX