Menu
Nieuwsoverzicht

In Uddel pakt men aan.

30 maart 2015

3

Uddel is niet modieus, trendy of hip. Hier pakt men aan.

UDDEL    –     De belangstelling voor de ledenvergadering van Uddels Belang op maandag 30 maart in Het Blanke Schot was matig te noemen. Goed was de politieke belangstelling vanuit de gemeente, diverse partijen waren aanwezig. Daarmee toont men de belangstelling voor de dorpen, en deze avond in het bijzonder voor Uddel.

De vaste agendapunten, zoals jaarverslagen en het financiële jaarverslag werden zonder meer goedgekeurd. Het financiële jaar werd met een positief saldo afgesloten. Bij de bestuursverkiezing werden Gerard Schouten en Gert Boeve met ruime meerderheid herkozen als bestuurslid.

Er werd nog even teruggekeken naar de vergadering van vorig jaar naar aanleiding van een opmerking van overlast van hondenpoep. Er zijn toen posters beschikbaar gesteld om die op te hangen, maar daar is weinig gebruik van gemaakt.

Lichtmasten:
Er zijn verschillende lichtmasten vernieuwd in Uddel. Aan de Heegderweg, tussen de Soerdersteeg en de begraafplaats komt binnenkort een extra lichtmast.
 
Hemelwaterafvoerbeleid:
Soms is er in Uddel overlast van hemelwater. De gemeente zal kijken naar de overlast en wat men er aan kan doen. Met de eventuele veroorzaker zal men in gesprek gaan.
 
Wegen:
In 2016 is Uddel aan de beurt voor het onderhoud en renovatie van de volgende wegen:
Heegderweg ( tussen Markveldweg en Elspeterweg ) – Veenkamp ( tussen Harderwijkerweg en Elspeterweg ) – Uttilochweg – Van Waalswijkweg – Noord Riezenweg – Uddelsekampweg. Aanpassingen voor de wegen als 30 km zone worden niet meegenomen. Bij de gemeente is daar geen geld voor.
 
 
Woningbouwprojecten:
Het plan ‘De Velúwte’ is bijna klaar. Er zijn nog een paar bouwkavels die niet verkocht zijn, maar men was het er over eens dat het een ‘mooi buurtje’ is geworden. Wat betreft het plan ‘Aardhuus’, daar is men nog volop met de bouw bezig, maar wordt ook een mooie aanwinst voor Uddel. Hier zijn de duurdere woningen ook moeilijker te verkopen.
 
Woningbouwprogramma:
In Uddel wordt er op dit moment druk gebouwd. Maar we moeten ook weer verder kijken in de toekomst. B en W van Apeldoorn hebben een aantal conclusies getrokken wat betreft het woningbouwprogramma in de gemeente Apeldoorn. Eén van die conclusies is ‘kwantitatieve en kwalitatieve herprogrammering van het landelijk gebied’. Dat betekent voor verdeling van de effectieve vraag dat er voor alle dorpen in de gemeente Apeldoorn 14 woningen, 2 woningen per dorp, beschikbaar komen. Uiteraard is het bestuur van Uddels Belang het hiermee niet eens. Zij gaan dan ook voorop in de strijd om er voor te zorgen dat Uddel een leefbaar dorp blijft, nu en in de toekomst.
 
Politieke markt:
Het bestuur van Uddels Belang kijkt altijd goed wat er op de agenda staat en als er wat is dat voor Uddel van belang is dan zijn ze daar aanwezig.
 
Stadsdeelaanpak:
Men is als bestuur bij de vergaderingen aanwezig en krijgt zo ook een kijkje in de keuken van de andere belangen verenigingen in de gemeente Apeldoorn. De voorzitter van Uddels Belang, Evert Jan van Egteren, zei daarover: “Ik ben blij dat ik in een dorp woon en niet in een wijk. De samenhorigheid in een dorp is groter en we functioneren fijner”.
 

Landschapselementen: Hierbij is denkbaar dat men een b.v. een singel of een bosje of iets dergelijks wilt aanplanten. De spelregels hiervoor komen t.z.t. op uddel.info te staan.

Jeugd:
Als de dagen korter worden dan neemt de overlast ook af. Het is niet de primaire taak van Uddels Belang om de jeugd in toom te houden. In de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. De jaarwisseling in Uddel is de rustigste geweest sinds jaren. Dit is mede te danken aan de inzet van burgemeester Berends en stadsdeelmanager Steven Gerritsen en vanuit Uddels Belang Herman van Rhee. Zij hebben hier veel tijd in gestoken, met een resultaat waar iedereen met tevredenheid op terugkijkt.
 
Asielzoekerscentrum:
Eind 2014 kwam het kazerneterrein in Nieuw Milligen in beeld als asielzoekerscentrum. De eerste conclusie was dat het terrein hiervoor niet geschikt was. Maar op 5 januari van dit jaar kwam de mededeling dat Nieuw Milligen toch bij de laatste vijf mogelijkheden zat. Het bestuur van Uddels Belang heeft op een vergadering van 12 januari j.l. haar bezorgdheid hierover uitgesproken, maar bewust nog geen inhoudelijk standpunt ingenomen. De locaties worden nu getoest en het COA brengt hierover een advies uit. Het college van B en W en de raad beslissen uiteindelijk waar het komt. Er is de toezegging gedaan dat men met omwonenden een dialoog zal aangaan. Op 13 april is er een bijeenkomst van betrokken dorps- en wijkraden en actievoerders.
 
Verder memoreerde de voorzitter aan de goede contacten die er zijn in Uddel met o.a. de ondernemersvereniging OVU. Men trekt samen op als het gaat om glasvezel te krijgen in Uddel. Met de stichting SCU van Het Blanke Schot heeft men samen kunnen realiseren dat er € 55.000,00 subsidie naar Uddel is gekomen. “Uddel heeft het mooiste en beste dorpshuis van de gemeente Apeldoorn”, aldus de voorzitter van UB. Wat betreft de Koningin Wilhelmina, daar kijkt men samen met het bestuur van KWH naar de toekomst voor een gezond en goed steunpunt in Uddel.
 
Stoofpot
Aan het slot kwam er nog een ‘stoofpot’ op tafel, ‘Veluwse stoofpot in Uddel’. Het gaat hierbij om een projectplan, gebiedsplan in en om Uddel. Dit bevat drie projecten: de N310, Klompenpad en het Uddelermeer. Er is hiervoor een subsidie beschikbaar van € 25.000,00, in uren.
Voor het klompenpad zoekt men nog enthousiastelingen die deze kar willen trekken en zitting willen nemen in een stuurgroep. Op 20 april a.s. is hierover een informatieavond.
Het Uddermeer is een moeilijker project, om het weer geschikt te maken om er te kunnen zwemmen. Vanuit de archeologische hoek is men er niet voor, want dan moet er gebaggerd worden en dat wil men niet. Maar om er te kunnen zwemmen moet er gebaggerd worden volgens het waterschap. Het is een te mmi gebied om er niets mee te doen.
De N310, de weg van Garderen naar Elspeet, wil men meer vergroening langs de weg. Dat is ook het doel dat vanuit de dorpsvisie is gelanceerd. Meer bomen langs de weg, om zo een laanstructuur te creëren. Bepaalde plaatsen tusen het weg en het fietspad een heg te planten, dit geeft optisch een versmalling van de weg en kan zo sneldheidsbeperkend werken. Er wordt gedacht aan het planten van bleombollen, eventueel in samenwerking met de scholen. Co-financiering is het sleutelwoord in deze.  Het zou mooi zijn om de werkzaamheden hiervoor aan Uddelse bedrijven uitbesteed kan worden. Denk hierbij aan hoe de parkeerstrook aam de Van Waalswijkweg tot stand is gekomen.  Provincie en gemeente kijken hierin mee en moeten toestemming geven. Het is een doel voor heel Uddel. Wat kan en wat wil Uddel. Het is een unieke kans voor Uddel om te laten zien waar we als dorp toe in staat zijn, de samenhorigheid hier tot uitvoering brengen.
Uddel is niet modieus, trendy of hip. Hier pakt men aan,
 

Bij de rondvraag bleek dat er in de Vlindertuin veel glas ligt. Ouders durven hun kinderen er niet te laten spelen. De Vlindertuin is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Onderhoud is voor de gemeente. De bijenvereniging De Vierkante Korf gaat op het Aardhuus, op de grond voor fase 3, bijvriendelijke bloemen inzaaien. De vraag werd gesteld of dat ook kan op het stuk grond hoek Uddelskampweg / Markveldweg.

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX